other ways.  This is why I was = so upset  and concerned
after our last conversation.
 
With all my love,
 
Your Mom.
 
Here is a very positive and nice = piece that Neomi Shurow
my best friend from Hazorea, = e-mailed to me last week.
Hope you can still understand at = least most of it:
 

 (=3D = Choices,  also election)  = בחירות

מיכאל = הוא אדם = שאוהב לאהוב. = אחד שתמיד יש = לו משהו חיובי להגיד: = כשמישהו = שואל אותו מה = שלומו הוא = עונה: "אם = מצבי היה טוב = יותר, הייתי שני אנשים". = פשוט טיפוס = חיובי = ואופטימי.

כשעל = אחד העובדים = היה עובר יום = רע, מיכאל = היה שם בשביל = לומר לו = להביט על הצד = החיובי = במצבו.

סגנונו = המיוחד, עורר = בי סקרנות = ולכן יום אחד = ניגשתי אליו ושאלתי = אותו: "אני = פשוט לא = מבין. אי = אפשר להיות = חיובי כל = הזמן. אז איך = בכל זאת אתה מצליח?".

מיכאל = ענה לי = ברוגע: "כל = בוקר אני = מתעורר = ואומר לעצמי כי עומדות = בפניי שתי = אפשרויות. = אחת - להיות = במצב רוח טוב = והשנייה - = להיות במצב = רוח רע; אני בוחר = להיות במצב = רוח טוב.

בכל = פעם שדבר רע = קורה, אני = יכול לבחור = להיות קורבן = או לבחור ללמוד = מהניסיון; = אני בוחר = ללמוד = מהניסיון.

כאשר = מישהו מגיע = אליי בתלונה, = אני יכול = לקבל את = תלונתו או להצביע על = נקודת האור = בבעייתו; אני = בוחר בנקודת = האור".

"כן בטח, = זה לא ממש קל", = מחיתי = בתסכול. "זה = קל מאוד" אמר מיכאל. = "החיים הם = למעשה מקבץ = של בחירות. = כשאתה מוציא = מהם את כל = השאר הטפל והשולי, כל = מצב ומקרה = הוא בחירה. = אתה בוחר איך = להגיב = במצבים = שונים = ומגוונים. = אתה בוחר איך = אנשים = ישפיעו על = מצב-רוחך. = אתה בוחר אם = להיות במצב = רוח טוב או = רע. ובשורה התחתונה: זו = הבחירה שלך = איך לחיות את = חייך". = כשיצאתי = ממשרדו של = מיכאל = הרהרתי על מה = שאמר.

למרות = שלא המשכנו = להיות בקשר, = חשבתי רבות = עליו כאשר בחרתי = בחירות בחיי = במקום להגיב = אליהם.

שנים = אחדות מאוחר = יותר, שמעתי = כי מיכאל היה = מעורב בתאונת = עבודה קשה, = בה נפל מגובה = 30 מטר בעת = שעבד על מגדל = תקשורת. לאחר = 18 שעות ניתוח = וטיפול נמרץ, = שוחרר מיכאל = מביה"ח = כשלגבו = הוכנס מוט = ברזל .

ראיתי = אותו שישה = חודשים לאחר = התאונה. = כששאלתי = אותו מה שלומו,הוא = השיב: " אם = מצבי היה טוב = יותר, הייתי = שני אנשים. = רוצה לראות = את הצלקות מהניתוח?". = החלטתי = לראות אותן = אך שאלתי = אותו, מה עבר = בראשו בזמן = התאונה.

"הדבר = הראשון עליו = חשבתי, היה = שלומה של = ילדתי-לעתיד שעדיין לא = נולדה". ענה = מיכאל. "לאחר = מכן, כששכבתי = על הקרקע, = אני זוכר = שעמדו בפניי שתי = אפשרויות. = יכולתי = לבחור בחיים = ויכולתי = לבחור במוות; = בחרתי = בחיים".

"לא = פחדת? לא = איבדת את = ההכרה?" = שאלתי אותו נפעם.

מיכאל = המשיך, = "...החובשים = היו נפלאים. = הם המשיכו = לומר כל הזמן שהכל = יהיה בסדר. = אך שהם = הכניסו אותי = לחדר מיון, = ראיתי את = הבעות הפנים = של הרופאים = והאחיות = וממש = פחדתי.

בעיניהם = ראיתי את מה = שחשבו - "הוא = גמור". ידעתי = שאני חייב לעשות = משהו.

"ומה = עשית?" = שאלתי.

"הייתה = שם אחות = גדולה ששאלה = אותי שאלות", = אמר מיכאל. "היא שאלה אם = אני אלרגי = למשהו; "כן" = עניתי לה. = הרופאים = והאחיות = הפסיקו את = עבודתם וחיכו = לתשובתי. = לקחת נשימה = עמוקה = וצעקתי = "לכוח-המשיכה"= ..

בזמן = צחוקם, = המשכתי = ואמרתי להם: = "אני בוחר = לחיות. נתחו אותי כמו אדם = שעתיד לחיות = ולא כאדם מת". =

מיכאל = חי תודות = לכישוריי = רופאיו, אך = גם בגלל = גישתו המדהימה = לחיים. למדתי = ממנו כי כל = יום אנו = בוחרים = לחיות בצורה = מלאה. גישה, = היא בסופו של דבר, הכל. = "לכן, אל = תדאגו למחר. = מחר כבר ידאג = לעצמו לבדו. = לכל יום יש = מספיק צרות לעצמו". אחרי = הכל, היום = הוא המחר בו = תדאג = לאתמול...

בפניך = עומדות שתי = אפשרויות:

  1. האחת: = למחוק את = המכתב הזה.

  2. והשנייה: = להעביר אותו = הלאה.

אני = מקווה כי = תבחר = באפשרות = השנייה. אני = יודע שאני עשיתי זאת...